د کلینیک ځانګړتیاوې

په دیوان بیګی کلينيک کې د هر ناروغ ثبت او تعقيبولو سيستم (Medical Record) موجود دی. ناروغ دلته راجستر او يوه دوسيه لري او ټول اړوند ريکارډ يې ساتل کیږي، ترڅو د بيا مراجعه کولو پر مهال ورڅخه ګټه واخيستل شي. همدارنګه د ناروغانو اړوند معلومات به په نیږدې راتلونکې کې په کمپیوتر کی ثبت او ذخیره کیږی.

البته د دې کار لپاره یو ډیټابیس هم جوړ او د ناروغانو تر دوسیو پوری پکی ثبت کیږي. د معلوماتو په څانګه کی د مریض دوه ښځینه کارکونکې لخوا راجستر او بیا د ضرورت اړوند څانګه ته ورپیژندل کیږی. په همدی برخه کی د ناروغانو دوسیی ځای پر ځای کیږی، تر څو د ناروغ د بیا مراجعه پر مهال ترینه کار واخیستل شی.

دا کلینیک له خورا ابتدایي طبي خدماتو تر پرمختللو او مزمنو ناروغیو پورې د تشخيص او درملنې علاوه د ناروغانو د پوهاوي په برخه کې هم لازمې مشورې ورکوي، څو دوی د اړوندې ناروغۍ د نوعیت، وقایوي تدابیرو او نورو په اړه کره مالومات ترلاسه کړي، چې دا کار د مزمنو ناروغانو لکه شکر ناروغان او د زړه ناروغانو د تداوۍ په برخه کې خورا اړین دی.

يو شمير آلماني ډاکټران او په اروپا کې ميشت افغان ډاکټران د کلينيک ډاکټرانو ته په خپلو اړوندو څانګو کې ټريننګ (On the Job Training) ورکوي. دغه کار به د خدماتو کيفيت لا نور هم لوړ کړي.

Scroll to Top