خوارځواکی (Malnutrition)پروگرام کی څوک شامليدلي شي؟

ديوان بيگي کلينيک کي د خوارځواکی (Malnutrition) پروگرام پيل شوی. حمل لرونکې او شيدې ورکونکې ښځې، او تر شپږ کلنۍ پورې ماشومان په دغه پروگرام کي په وړیا ‌‌‌‌‌‌ډول شامليدلي شي.
تاسو هم کولي شي په سو تغذي اخته ناروغان کلينيک ته معرفي کړی. په شرایطو برابر د سو تغذی ناروغانو سره په بشپړ وړيا ‌‌‌‌‌‌ډول د خوراکي موادو مرسته د يو کال لپاره کیږی.

Scroll to Top