‎ ‏د عمومي داخله ناروغیو څانګه

په دې څانګه کې د دوه مجربو او متخصصو ډاکټرانو لخوا د هر ډول داخله نارغیو تشخیص او درملنه کیږي.
دا څانګه د لویانو ټولې ناروغۍ په خورا ښه ډول او مناسبه توګه تداوي کوي.

Scroll to Top