د ماشومانو داخله

په دې څانګه کې د دوو مجربو او متخصصو ډاکټرانو لخوا د نویو زيږېدلو ماشومانو څخه تر اتلس کلنۍ پورې د ماشومانو د ټولو داخله ناروغیو، د تغذیې، ودې او نمو، د نوي زیږېدلو ماشومانو روټین چک آپ، د وینې کموالی، د قد ټیټوالی، د شپې لخوا په بستر کې  بولې، اختلاجي حملات، دماغي تأخیر او وروسته والی او د نورو بېلا بېلو انتاني نارغیو تشخیص او درملنه کیږي.

ډاکتر محمد داود جلالي؛ ام ډي

د نویو زېږېدلو او ماشومانو متخصص

ډاکتر محمد آصف نجیب؛ ام ډي

د نویو زیږېدلو او ماشومانو متخصص

Scroll to Top