لابراتوار

دغه څانګه په پر مختللو ماشینونو سمبال ده: لکه CBC، مایکرولب، آیکروما 2، میکروسکوپ، سنټرفیوژ، واټرباټ، رولر مېکسر او شکر مېکسر، چې د دغه ماشین آلاتو په واسطه هر ډول معاینات لکه: هیماتولوژي، سیرولو‌‌ژي، بیوشمي، پرازیتولوژي، باکتریالوژي او ویرولوژي معاینات ترسره کېږي.

Scroll to Top