غاښونه

دا سمبال څانګه د دوه جلا یونېټونو د یوې ښځينه او یو نارينه ډاکتر لخوا د غاښونو د مدرن اکسرې او نورو طبي وسایلو او ماشینونو په درلودلو سره، د سېمه ایزو خلکو په چوپړ کې دي. د غاښونو درملنه، ډکول، پوښول، ویستل او د وړې جراحۍ عملیې ترسره کېږي.

ډاکتر ننګیالی شهزاده؛ ام ډي

د غاښونو او خولې ناروغیو معالج 

ډاکتر انیسه عظیمي؛ ام ډي

د غاښونو او خولې ناروغیو معالجه 

Scroll to Top