د عمومي داخلې څانګه

 

په دې څانګه کې د درېیو مجربو او متخصصو ډاکټرانو لخوا د هر ډول داخله نارغیو تشخیص او درملنه کېږي. د عمومي داخلې ټولې ناروغۍ په خورا ښه ډول او مناسبه توګه چې د خلکو اقتصاد هم پکې په پام کې نیول شوی وي، تداوي کیږي. همدارنګه هر ناروغ ته د درملو مناسب استعمال او وخت ورښودل کیږي

Scroll to Top