خوارځواکي

د خوارځواکۍ پروګرام  ماشومانو، امېدوارو او شیدې ورکوونکو میندو ته په وړیا توګه غذایي مواد، درمل او خدمات رسوي.

سمیرا رسولي

د خوارځواکۍ برخې مسووله

Body Mass Index Calculator

ستاسو وزن(kg):
ستاسو قد(cm):

ستاسو BMI:
دا په دی معنی:
Scroll to Top