خوارځواکي

د خوارځواکۍ پروګرام  ماشومانو، امېدوارو او شیدې ورکوونکو میندو ته په وړیا توګه غذایي مواد، درمل او خدمات رسوي.

Scroll to Top