التراسوند

په دې څانګه کې د دوو مجربو او متخصصو نارینه ډاکټرانو او یو ښځېنه متخصص ډاکتر لخوا  د التراسوند (تلویزیوني معاینات)  ناروغان ته ورکول کېږي

Scroll to Top