نسایي- ولادي څانګه او مجهزه زیږون خونه

‏‎د ښځینه متخصصې ډاکټراې لخوا د ښځينه وو ناروغيو ترڅنګ په مصؤنه زیږون خونه کې نارمل ولادتونه او نور خدمات وړاندې کيږي. دلته به د حاملګې په دوره کې څارنه او مسلکي رهنمائي هم ترسره کيږي.

Scroll to Top