معلومات مختصر در باره زرقیات

ادویه به سه طریق تطبیق می گردد.

 یا خوراکیInteral ۱

 یا طریقه زرقی (پیچکاری .امپول وغیره)prantral۲

یا طریقه موضعی (این بالای تمامی اعضای بدن تاثیر نداشته صرف بالای یک Tapical۳

از بدن تاثیر دارد. مانند پودر مدحم وغیره که بالای یک حصه از بدن تاثیر مثبت دارد)

طریقه زرقی  Prantral     

 یک لغت انگلسی برای تطبیق دوا است.Injection

که تطبیق دوا به مهارت خاص درمحل درست ومقدار کافی دوا ضرورت دارد.

تاثیردوا وبستگی به طریق تطبیق دوادارد.

قبل از زرق به نکات ذیل توجه شود

نوع دوا- بسته بندی –عمل کرد دوا –عوارض جانبی دوا- دوز درست دوا

بخاطر جلوگیری از هرنوع اشتباه به پنج موارد ذیل توجه باید کرد

دوا درست – دوز درست – راه مصرف درست – زمان مصرف درست مدد جود درست

هر گز دوا یکه شما آن را آماده نکرده اید به مریض تطبیق نکنید.

وسایل مورد نیاز تزریق

دوا – سرنج – پنبه –الکول ۷۰٪ – دستکش وسوزن

سرنج :- از سه قسمت ساخته شده قسمت پهن یا بوشکه مانند     ذخیره دوا پستون وگردن یا تیوب سرنج .

سوزن :- از سه قسمت ساخته شده نوک سوزن بدن یا جسم سوزن وتیوب سوزن هرقدر نوک سوزن کلان باشد برای زرق عضلی وهرقدر خورد باشد برای زرق وریدی خوب است سوزن نظر به طول وGage تقسیم بندی می شود . هرقدر که Gage  سوزن کلان باشد قطر آن خودره است  ۳۰-۲۳-۲۱-۲۰-۱۸-۱۶ Gage

روش آماده کردن دوا

۱:- شستن دست ها

۲:- پوشیدن دستکش

۳:- توجه به تاریخ انقطاع دوا

۴:- توجه به رنگ – شفا نیت وهر نوع موارد غیره طبیعی دوا

۵:- توجه به نوع تطبیق آن

طریقه زرقی به چهار نوع است

 داخل جلد زرق صورت می گیرد که این ناحیه اوعیه کم  (Intra Dermal)ID۱

داشته وجذب دوا هم کم است . این  طریقه بخاطر تست  حساسیت استفاده می شود .که در وقت زرق به اندازه  3 mm  فاصله برجسته شده وهنگام  خارج کردن سوزن خون خارج نشود درغیر آن تست غلط می باشد.

۲  Sub cutaneoug)) که تحت الجلد زرق صورت میگردد دراین ناحیه اوعیه نظر به I         Dزیاد تر بوده وجذب دوا نسبت به ID زیاد تر است .این طریقه بخاطر دواهای که تاثیرات

Long acting دارند استفاده می شود .مثل Heparin-insulin   واکسین  های سرخکان M M R وغیره

(Intra muscular) I M                                                                    ۳:-

که داخل عضلات زرق صورت می گیرد . دواهای تاثیرات Systemic  دارند استفاده میشود  مانند: Analgesic-Antibioics  ویتامین ها و هورمونهی ستر‌‌ٔو‌‌‌‌ٰيئدی وغیر سترویئدی

۴:- (intra venus) I V یا داخل وریدی که بیشتر وریدی و زرق داخل عضلی را تحت مطالعه قرار میدهیم I M درساحات ذیل صورت می گیرد . – سرشانه یا عضله Deltoid

– ران یا Femoral  که در این ساحه بیشتر برای اطفال صورت می گیرد – سرین یا عضله GlotaL

– سرشانه یا عضله Deltoid  عضله مثلثی شکل است که بالای شانه موقعیت داشته وبین یک الی دو سی سی  CC  (۲) بیشتر زرق نگردد درابتدا اکرومین پروسس راپیدا کرده بعد دست خود را گذاشته که شکل مثلثی را میدهد که در قسمت وسط سرنج را داخل نموده زرق می گردد.

– ناحیه ران یا   Femoral اگرمفصل قد کشک  الی عنیک زانو را در نظر بگیریم دو کنار دارد . انتی و وحشی که در قسمت انتی عصب و شرایئد موقعیت داشته بنابر این درقسمت وحشی ران زرق صورت می گیرد. البته در اطفال الی سن یک ساله 

– سرین Gloteal  ازچهار عضله ساخته شده که عبارت انداز- کلان Maximus

– متوسط Medus  – خورد Mininmus  – Prefromas

که ساحات زرقی آن دو ساحه بوده به Dorso glteal  یا خلف Ventro gloteal  یا قدام ولی معمولأ از خلف گلوتیل استفاده می شود .

Sub cutaneous-  یاتحت الجلد : خود جلد از سه طبقه تشکیل شده است . ایپی درم ولایپودرم که قسمت اخر جلد است . باید زرقیات صورت گیرد . درصورتیکه سوزن مخصوص باشد و مثل انسولین باید زاویه ۹۰ درجه گرفته شود و اگر سوزن عادی باشد . زاویه ۴۵ درجه  را به  خود میگیرد . ناحیه که برای زرقیات تحت الجلد ترجیع داده شده است . قسمت شکم – ناحیه سرین کمی بالاتر از سرین – قسمت قدامی خلفی بازو وقسمت ران   و کتف  می باشد

Intra Dermal(I D) –  یا داخل جلد :- سوزن به زاویه ۵ الی ۱۰ درجه زرق می گردد 

که زیر پوست داخل گردیده که نوک سوزن به درم یا جلد نرسد . اینطریقه تنها تحت الجلد استفاده می گردد . مانند ادویه  پنسلین که تنها برای تست می باشد . وتحت شرایط ذیل استفاده می گردد .

  • سوزن زیر پوست معلوم شود . وبیشتر داخل نگردد .

ادویه به سادگی داخل نگردد  یعنی در زیر جلد باید به بسیار آ هستگی زرق گردد . – ادویه که تطبیق می شود . تراکم ادویه آبکه تشکیل دهد . و از ساحه سوزن خون خارج نشود.

Leave a Comment

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Scroll to Top