ترېنران

د دیوان بیګي په کلینیک کې د ځانګړو متخصصینو لخوا چې ښه تکړه، با تجربه او په دولتي روغتونونو کې دندې لري،همدارنګه د آلمانی ډاکترانو له خوا د پرسونل د ظرفیت لوړوني په موخه باندې  ترېننګ لړی جریان لري.

ترېنګونه

Scroll to Top