روحي او رواني څانګې هم په بشپړ وړیا ‌‌‌‌‌‌ډول په کار پیل کړی

په دیوان بیګی کلینیک کې روحي او رواني څانګې هم په بشپړ وړیا ‌‌‌‌‌‌ډول په کار پیل کړ.
د رواني ناروغیو او روحي ستونځو وړیا تداوي او مشوره، موږ د هغو محترمو اشخاصو او کورنیو لپاره چې رواني ناروغي او روحي ستونځو ولري، په وړیا توګه تدواي او مشوره ورکوو.

وخت: هره چهارشنبې له یوې بجې تر څلورو بجو د ښځینوو مختصصینو له خوا

Scroll to Top