معیاری واکسین په وړیا توګه

دا څانګه چې د کلونو راپدې خوا په یوان بیګی په کلینیک کې فعاله او تر اوسه يې په زرګونو ماشومانو او میندو ته واکسین رسولی.

د واکسین څانګې ته واکیسن د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت د ریاست لخوا ورکول کیږي او د واکسین کولو لپاره د ک

لینیک لخوا دوه ښځینه واکسیناتورانې په کار ګومارل شوې تر څو ښځینه مراجیعینې او د هغوي ماشومان بې له کومې ستونزې واکسین کړي.

ماشومانو ته:
BCG توبرکولوز یوه دوره
OPV ګو زن ۵ دورې په هر کمپاین کې
HBS تور زیړۍ دری ځلې
Penta دیفتری، توره ټوخلې، تیتانوس، تور زیړۍ او زکام ۵ ځلې Measeles شریی دوه ځلې Rota نس ناسته د وه دورې
ښځو ته:
TT تیتانوس پنځه ځلې

Scroll to Top