خشونت مبنی بر جنسیت یا جندر (GBV)

lتمام اشتراک کننده گان ابعاد و پیامدهای خشونت مبنی بر جندر را از نظر فزیکی ، روحی و اجتماعی تشریح نمایند lتمام اشتراک کننده گان بدون نظر داشت مسولیت های مسلکی شان مهارت های مربوطه به متضرر  حین مواجه شدن به متضرر را عملی نمایند ( قربانی محور) lمهارت های مربوط به متضرر یا قربانی محوررا با نظرداشت شرایط افغانستان تمرین یا عملی نمایند l بلند بردن مهارت های تمام اشتراک کننده گان جهت اخذ تاریخچه و ثبت اسناد یا مستند سازی

lدانستن اینکه چگونه تسهیل صحی را تنظیم و یا هم تجهیز نمود تا مراقبت های با کیفیت رابرای متضررین خشونت مبنی بر جندر یا جنسیت به بهترین شکل ان فراهم نموده بتوانید lدانستن اینکه چگونه متضررین خشونت مبنی بر جندر یا جنسیت را  شناسایی نمود ، چگونه معلومات را شریک ساخت و چگونه سوالات را مطرح نمود lدانستن پروتوکول های تائید شده وزارت صحت عامه در ارتباط به اهتمامات زخمها ، سوختگی ها و واقعات تجاوز جنسی ، همچنان اجرای ارزیابی مقدماتی و معاینات فزیکی و تناسلی lارایه معلومات برای اشتراک کننده گان در ارتباط به  نقش و مسولیت های تمامی دست اندرکاران متضررین خشونت مبنی بر جندر

lقادرساختن اشتراک کننده گان مراقبت های اساسی روحی –اجتماعی را برای متضررین خشونت مبنی بر جندر یا جنسیت فراهم نمایند lارایه معلومات در ارتباط به مراقبت های خودی برای فراهم کننده گان مراقبت صحی

Leave a Comment

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Scroll to Top