التراسوند (تلویزیوني معاینات)

‏‎د حاملګي د ابتدایي تشخیص، د جنین سایز او عمر، د پلاسنتا موقعیت، د جنیونو تعداد، د جنین وضعيت او نورو داخلي رحمي اختلالاتو معلومول او د امنیوتیک مایع تعنیول ترسره کیږي، چې خورا زیات د ناروغانو د قناعت او خوښې وړ ګرځیدلي دي.‎

Scroll to Top